ROMÂNIA                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării manifestărilor  dedicate Zilei Femeii

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

       Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

      În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.4, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării manifestărilor  dedicate Zilei Femeii din data de 5 martie 2009 conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei  necesară organizării şi desfăşurării manifestărilor dedicate Zilei Femeii, sumă ce va fi suportată din bugetul local şi surse atrase.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Buget Contabilitate,  Casa de cultură şi Compartimentul administrativ  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONSTANTIN HUŢANU  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

26.02.2009

NR. 44