ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amplasamentului, a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru  obiectivulConstruire Bloc  locuinţe sociale – 20 unităţi locative conform OUG NR.74/2007

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; precum si prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor  art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. ,,d” precum şi art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale cu modificările si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă amplasamentul în suprafata de 680 mp, pentru construirea obiectivului “Bloc locuinţe sociale”. situat în Vatra Dornei, str.Unirii nr.68, regimul de înălţime S+P + 3E+M 20  unităţi locative.

Art.2  Se aprobă Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “ Bloc locuinţe sociale, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3  Cu data prezentei, se abrogă HCL nr.21/23.02.2006.

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONSTANTIN HUŢANU  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

26.02.2009

NR. 41