ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  protocolului de predare- primire a terenului pentru obiectivul de investitii “Sală de educatie fizică-şcolară la Liceul Ion LucaAgentiei Nationale de Investitii

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2003 - privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin. (5) lit.“a”, precum şi art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale  cu modificărle şi  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă  protocolul de predare-primire a terenului in suprafata de 1000 mp,  situat în Str.Mihai Eminescu nr.30 pentru obiectivul de investitiiSală de educatie fizică- şcolară la Liceul Ion Lucacătre Compania  Natională de Investitii, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul se transmite în folosintă gratuită Companiei Nationale de Investitii, pe durata executării lucrărilor de constructie.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul contabilitate şi Serviciul Urbanism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONSTANTIN HUŢANU  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

26.02.2009

NR. 42