ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amplasamentului şi punerea la dispoziţia ANL

pentru construirea unui bloc de locuinţe pentru tineri în str. Unirii

(lângă bloc T55)

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii 114/1996 a locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. (6) lit. ,,a” pct.17, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă amplasamentul  situat în Vatra Dornei, str. Unirii fn., lângă  Blocul T55 pentru construirea unui bloc de locuinţe pentru tineri.

            Art. 2 Amplasamentul prevăzut la art.1 se pune la dispoziţia Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea construirii de locuinţe sociale, în cadrul programelor ANL.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                       Preşedinte de şedinţă,                                              Contrasemnează,

                   HUŢANU CONSTANTIN                                          Secretarul municipiului

                                                                                                              PETRONELA VLASA

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

26.02.2009

NR.45