R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Huţanu Constantin

 

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2009

            Având în vedere 

            -Referatul  constatator semnat de  Primarului municipiului Vatra Dornei şi secretar ;

            -Demisia nr. 5154/02.03.2009 din calitatea de consilier local a domnului  Huţanu Constantin ;

            -dispoziţiile  art.9 alin.(2) lit.a, art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

             În temeiul art. 45  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,a administraţiei publice locale

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1. Se ia act de  încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Huţanu Constantin, înscris pe lista electorală a Partidului Social Democrat la alegerile din 1 iunie 2008.

          Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deţinut de domnul Huţanu Constantin.

            Art.3. Primarul şi secretarul municipiului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                            NICUŞOR COJOCARU 

                                                                                               Contrasemnează

                                                                              Secretar municipiu                                                                                                                                                                                                                                      Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

31.03.2009

   NR.46