R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al  domnului

Chiruţă Ionuţ Gabriel

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava

                       

              Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul secretarului municipiului, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, HCL nr. 46/31.03.2009, prin care Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei constată încetarea de drept a mandatului de consilier local PSD a domnului Huţanu Constantin precum şi   adresa nr. 7044 /23.03. 2009  a PSD- organizaţia judeţeană Suceava privind confirmarea calităţii de membru PSD a domnului Chiruţă Ionuţ Gabriel ;                            

                Conform procesului verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Vatra Dornei;

                În conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67 / 2004- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

               În temeiul art.45 alin.1  din Legea  nr.215/2001-rep. privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

                         Art.1 – Se valideaza mandatul de consilier local  al domnului Chiruţă Ionuţ Gabriel,  membru al Partidului Social Democrat- Filiala  Vatra Dornei.

                         Art.2- De la data validarii mandatului de consilier local, domnul Romanică Tirel  face parte din comisia  de specialitate nr. II pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţia mediului precum şi din  comisia de specialitate nr. IV pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism.

 

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                  NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

                                                                                                        Avizat de legalitate

                                                                                                                       Secretar

                                                                                                          Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 47