ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi celelalte consilii locale din judeţ

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    În temeiul art. 11 alin. (4), art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 2  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1  Se aprobă încheierea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi celelalte consilii locale ale municipiilor, oraţelor şi comunelor din judeţul Suceava.

 

Art. 2  Se împuterniceşte primarul municipiului, domnul Ioan Moraru pentru semnarea Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1.

 

Art. 3Primarul, prin serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                            NICUŞOR COJOCARU 

                                                                             Contrasemnează

 Secretar                                                                                                                                                                                                                                       Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

31.03.2009

   NR.48