ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderării municipiului Vatra Dornei, ca membru  în cadrul Patronatului Serviciilor Publice din România

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    În temeiul art. 11 alin. (4), art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 2  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1  Se aprobă aderarea municipiului Vatra Dornei ca membru  în cadrul  Patronatului Serviciilor Publice din România, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Elisabeta nr. 16, CF 8378509. 

Art. 2  Se împuterniceşte primarul municipiului, domnul Ioan Moraru pentru semnarea cererii de aderare şi ca reprezentant a Consiliului Local Vatra Dornei în cadrul Patronatului Serviciilor Publice din România.

 Art. 3  Se aprobă achitarea cotizaţiei anuale  către Patronatul Serviciilor Publice din România  în sumă de 2500 lei,  ce se va suporta din bugetul local. 

Art. 4Primarul, prin serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 49