ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea sumei de 1500 de lei, pentru premierea sportivei Delia Andreea Ivas, ca urmare a obtinerii  medaliei de aur  la campionatul  mondial de skeleton EUROPA CUP – WITENBERG 

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul  local Proboteanu Constantin, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei pentru premierea sportivei Delia Andreea Ivas, ca urmare a obtinerii  medaliei de aur  la campionatul  mondial de skeleton EUROPA CUP – WITENBERG.

        Art. 2  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 50