ROMÂNIA                               

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumelor necesare organizării  Festivalului Concurs de poezii pentru tinerii creatori dorneni

,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a III-a

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2009

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.1, 4,5, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei  necesară organizării şi desfăşurării Festivalului Concurs de poezii pentru tinerii creatori dorneni,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a III-a.

     Art. 2 Suma alocată va fi suportată din bugetul local.

     Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Buget Contabilitate,  Casa de cultură şi Compartimentul administrativ  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 51