ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul social Roşu

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.21 alin. (2) lit. ,,c”, art. 25 din  Legea  nr.17/2000,rep. privind asistenţa  socială a persoanelor vârstnice,  HG nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, HG nr. 1021 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoane vârstnice, Ordinul nr. 687/2005,precum şi HCL nr. 64/2003;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”d” şi alin. (6) lit. ,,a” pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1   Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice din Centrul social Roşu în sumă de 569 lei/persoană.

          Art. 2 Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se va realiza astfel:

a)     Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat.

b)     Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează  venit lunar, pe  membru de familie în cuantum mai mare de 600 lei.

c)      Diferenţa până la cheltuiala efectivă a persoanelor care nu au aparţinători legali va fi suportată din bugetul local.

          Art. 3  Se abrogă HCL nr. 100/2007 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

            Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcţia de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 53