ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind însuşirea Rapoartelor de evaluare întocmite în vederea   vânzării cabinetelor medicale conform prevederilor OUG nr. 68/2008

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“b”,  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, precum şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art. 1  Se însuşesc Rapoartele de evaluare nr. 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998/10.03.2009 întocmite de către expertul evaluator SC Eval Consulting SRL, pentru spaţiile medicale aprobate spre vânzare conform HCL nr. 138/2008, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre .

 

Art. 2 Preţurile stabilite prin rapoartele de evaluare menţionate la art. 1 constituie preţul minim de vânzare a spaţiilor medicale aprobate spre vânzare conform HCL nr.138/2008 .

      Art. 3 Primarul municipiului, prin comisia de vânzare a spaţiilor medicale constituită conform prevederilor OUG nr. 68/2008, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 54