ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din evidenţele contabile, în vederea demolării a

căsuţelor din strada Runc

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin.(4) lit.,,e”precum şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1 Se aprobă scoaterea din evidenţele contabile a căsuţelor din lemn din strada Runc, în vederea demolării.

Art.2  La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 95/2007 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a căsuţelor de pe str. Runc şi închirierea terenului aferent acestora.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 55