ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării programului de asfaltări cu Strada Schitului, Strada Bârnărel şi Strada Petreni

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2006 a finanţelor publice locale, HCL nr. 82/2006 şi HCL nr. 83/2006;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. ,,a” pct.13 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          Art. 1 Se aprobă suplimentarea Programului de asfaltări cu  următoarele obiective de investiţii din municipiul Vatra Dornei:

a)    Strada Schitului                       

b)   Strada Bârnărel                                    

c)     Strada Petreni

           Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 56