ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

modificarea şi completarea HCL nr.83/30.05.2006 privindaprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A.”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Având în vedere HCL nr.28/2008 prin care s-a modificat şi completat HCL nr. 83/2006 prin completarea obiectivelor de investiţii ce pot fi finanţate pentru reabilitarea Str.Gării, Str.Vicilicilor , Str.Minierei şi parţial Oborului precum şi HCL nr. 56/31.03.2009 prin care s-a aprobat suplimentarea programului de asfaltări cu străzile Schitului, Petreni şi Bârnărel;

        În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale;

         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “aprecum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 –republicată cu modificările şi completările ulterioare a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifică şi se completează HCL nr.83/30.05.2006 privind aprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A., cu  obiectivele de investiţii :a) Reabilitarea străzii Schitului

                  b) Reabilitarea parţială a străzii Bârnărel

                  c) Reabilitarea străzii Petreni

 

 

 

 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici  pentru reabilitarea străzii Schitului,  străzii Bârnărel şi străzii Petreni,  conform anexei  la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă suplimentarea sumei destinate reabilitării străzii Unirii cu suma de 201.728 lei.

Art. 4 Celelalte prevederi din HCL nr.83/2006 rămân valabile.

Art. 5 Primarul municipiului, prin serviciul buget-contabilitate şi serviciul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 57