ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

modificarea şi completarea HCL nr.82/30.05.2006 privindaprobarea contractării unui împrumut de la BCR –  S.A.”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “aprecum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – republicată cu modificările şi completările ulterioare a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifică şi se completează art.1 din HCL nr.82/30.05.2006 privind aprobarea contractării unui împrumut de la BCR- S.A., cu următoarele obiective de investiţii :

a)     Cofinanţarea proiectului ,, Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei”şi suportarea cheltuielilor neeligibile aferente acestuia.

Art. 2  Se aprobă utilizarea sumei de 1000.000 lei din împrumutul contractat

pentru  obiectivul aprobat la art. 1.

 

 

Art.3 Celelalte prevederi din HCL nr.82/2006 rămân valabile.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi  DSIE   va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 58