ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de verificare a condiţiilor necesare obţinerii atestatului de administrator de imobile şi aprobarea Regulamentului de organizare şi susţinere a examenului

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Conform prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale capitolului 4 din HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

    În temeiul  art. 36 al. (2) lit. ,,d”,  al. (6) lit. ,,a” pct.16, precum şi art. 45 al. (1)  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE

 

      Art. 1  Se constituie comisia de verificare a condiţiilor necesare obţinerii atestatului de administrator de  imobile în următoarea componenţă:

a)     Preşedinte : Mircea Rusu – viceprimarul municipiului

b)     Membri: Constantin Popescu- consilier personal al primarului

                        Mezdrea Felicia- consilier juridic

c)  Secretar comisie- Cojocaru Lăcrămioara- referent Resurse umane.

Art. 2  Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3   Se aprobă procedura de retragere a atestatului de administrator de imobile, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei activităţi, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4Primarul, prin serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 59