R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al  domnului Romanică Tirel

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

                       

              Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul secretarului municipiului, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, HCL nr. 5/29.01.2009, prin care Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei constată încetarea de drept a mandatului de consilier local PSD a domnului Crăciunescu Ilie precum şi   adresa nr.  2269/28.01. 2009  a PSD;                     

                Conform procesului verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Vatra Dornei;

                În conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67 / 2004- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

               În temeiul art.45 alin.1  din Legea  nr.215/2001-rep. privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

                         Art.1 – Se valideaza mandatul de consilier local  al domnului Romanică Tirel,  membru al Partidului Social Democrat- Filiala  Vatra Dornei.

                         Art.2- De la data validarii mandatului de consilier local, domnul Romanică Tirel  face parte din comisia  de specialitate nr. I pentru programe de dezvoltare economică, buget-finanţe , administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ, agricultură- silvicultură şi din comisia de specialitate nr. IV pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 6