ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2009 şi a Programului anual de investiţii -2009

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de

31 martie 2009

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1), art.39 alin (6) şi art.71 alin.(2) din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, precum şi  Legea nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009;

    În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei, bugetele instituţiilor subordonate, cu veniturile, respectiv cheltuielile detaliate în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotătâre, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne, bugetul împrumuturilor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local, pentru anul 2009, conform anexelor la prezenta hotărâre.

       Art. 2 Se aprobă programul anual de investiţii publice pe anul 2009,  conform anexei la prezenta hotărâre.

       Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              Contrasemnează

 NICUŞOR COJOCARU                                                                                             Secretar

                                                                                                                                     Petronela Vlasa

Vatra Dornei

31.03.2009

   NR.60