ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea a licitaţiilor  în vederea închirierii terenurilor cu destinaţia activităţi de comerţ  din municipiul Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001rep. privind administraţia publică locală şi ale art.14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.,,a „ şi”b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1 Se aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurarea a licitaţiilor în vederea închirierii terenurilor cu destinaţia activităţi de comerţ, conform anexei la prezenta hotărâre.

 Art. 2 Se stabilesc reprezentanţii consiliului local în comisia de licitaţie, care  va fi numită prin dispoziţia primarului, după cum urmează:

a) Chiruţă Vasile                                                                b) Chiruţă Ionuţ

c) Cojocaru Nicuşor                                                          d) Alexievici Petrică

 Art. 3 Preţul de pornire la licitaţie se stabileşte la 4 lei/mp/lună.

 Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 74/2007.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

31.03.2009

NR. 61