ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  Proiectului ,, EXTINDERE  SPAŢII  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEUL  TEORETIC ”ION  LUCA” -  VATRA  DORNEI

 

             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 23 aprilie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. II.1.1.5 din Ghidul Solicitantului Programului Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale,  Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, precum şi art.  44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.d” precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 –republicată cu modificările şi completările ulterioare a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

      Art.1. Se aprobă proiectul Extindere spaţii de învăţământ Liceul „Ion Luca” Vatra Dornei, conform anexei 1  la prezenta  hotărâre. 

     Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnici şi economici ai proiectului Extindere spaţii de învăţământ Liceul „Ion Luca” Vatra Dornei, conform  anexei 2 la prezenta hotărâre.

     Art.3. Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE şi serviciul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

23.04.2009

NR. 62