ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2008

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.57 art. 1 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art 45 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată.;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă conturile anuale de execuţie pentru anul 2008 ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne, bugetul împrumuturilor externe, bugetul fondului de rulment şi bugetul depozitelor speciale pentru construcţii de locuinţe, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 64