ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din evidenţele contabile a

imobilului din strada Negreşti nr. 11,  în vederea demolării

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin.(4) lit.,,e”precum şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă scoaterea din evidenţele contabile ale domeniului privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului din strada Negreşti nr.11, număr de inventar 1331, în vederea demolării.

Art.2   Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 65