R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

al Consiliului Local al municipiuluiVatra Dornei

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei,  judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

-         În conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în medii de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – modificată şi completată;

-         prevederile Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate;

-         prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-         prevederile Legii nr.673/2002 privind aprobarea O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului, cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

-         prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali – modificată şi completată prin Legea nr. 216/2005, Legea nr. 249/2006, Legea nr.286/2006, Legea nr.144/2007, Legea nr.35/2008;

-         prevederile O.U.G. nr.20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale;

-         prevederile HGR nr. 282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora;

-         în baza art.36 alin.2 lit.a),  alin. 3 lit.a), art.45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală-republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se abrogă  H.C.L. nr.3/14.01.2005.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

            Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată pe site-ul instituţiei, va comunicată Primarului municipiului Vatra Dornei, Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava şi consilierilor locali.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 66