ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor

ocazionate de “Ziua adolescentului”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr.197/1997 privind instituirea Zilei adolescentului;

          În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d”şi alin.(6) lit“a” pct.4-5, precum şi art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 rep.-a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor prilejuite de “Ziua adolescentului”, în data de 10 mai 2009,  conform anexei la prezenta hotărâre .            

          Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 7000 lei în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Adolescentului.

          Art.3 Primarul municipiului, prin Casa de cultură, Clubul sportiv municipal şi serviciul buget-contabilitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 68