ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii  suprafeţei de  2000 mp, teren situat în Str.Chilia,   proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, în vederea amenajării unui adăpost pentru câini

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea suprafeţei de 2000 mp teren, situat în str. Chilia f.n., Vatra Dornei, pe o durată de 1 an, cu posibilitatea de achizitionare a terenului la încetarea contractului de închiriere,   teren proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi de 5000 lei/an, conform procesului verbal de negociere nr.9628/24.04.2009.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate,  DADP şi Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 69