ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a cotei de teren aferentă spaţiilor comerciale din Str.Mihai Eminescu, nr.28,  către S.C. “DORNACOM ” S.A., proprietara construcţiilor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin.5 lit.”bşi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 293 mp., reprezentând suprafaţa de teren aferentă clădirii sediu social, proprietate privată a S.C.”DORNACOM”S.A. situată în Str.Mihai Eminescu, nr.28, teren identic cu nr cadastral 30.311 din CF 30.311.

Art.2. Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 60euro/mp conform HCL nr.126/2008 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, iar restul sumei în 6 rate egale lunare, la cursul leu/euro din ziua plăţii.

Art.3 Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de 423, 60 mp.teren situat în  Str.Mihai Eminescu, nr.28, reprezentând cota indiviză de teren aferentă unităţilor individuale a spaţiilor comerciale, proprietate privată a S.C.”DORNACOM”S.A.  cu nr.cadastral 422/28/IV-etaj (cu cota indiviză de 50 % din 762mp) şi  422/28-C1-U VI , 422/28-C1 –U VIII, 422/28-C1- U IX, 422/28 –C1-UX- (parter cu cota totală indiviză de 20% din 28% din 762 mp) din CF 30.818

Art.4. Preţul terenului de la art.3, se stabileşte la 50 euro/mp conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului,  iar restul sumei în 6 rate egale lunare, la cursul leu/euro din ziua plăţii.

Art.5 Contractul de vânzare-cumpărare se va  încheia după achitarea integrală a debitelor restante faţă de bugetul local.

Art.6 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 70