ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea sumei de 18.000 lei pentru editarea unui ghid turistic şi pliante pentru staţiunea Vatra Dornei

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “bşi alin.4 lit.”e”, art. 36 alin. (2) lit. “dşi alin.6 lit.”a” pct. 18, precum şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 18.000 lei pentru editarea unui ghid turistic şi a unor pliante pentru staţiunea Vatra Dornei.

          Art. 2 Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget-contabilitate şi Serviciul de Promovare a Turismului şi Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 71