ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vânzării către Rusu Paul şi Rusu Mariana Dana a suprafeţei de 50 mp teren, situat în Str. Mihai Eminescu  nr.39, aferent construcţiilor proprietate                    

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 50  mp, teren identic cu   PT 409/3   din CF 30371 , teren aferent construcţiei proprietate particulară, situată în Str.Mihai Eminescu nr. 39, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru   Rusu Paul  şi Rusu Mariana Dana.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 6 rate egale lunare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 72