ROMÂNIA                                     

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, suprafetei de 4 mp teren situat în Str.Azurului nr.2, Bl.22, ap.2 către Moroşan Radu Stelian în vederea construirii unui balcon

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

       În conformitate cu prevederile art.15, lit.”e” din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea construcţiilor ;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,b,,  precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001.– a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de  4 mp teren situat în strada Azurului, nr.2, Bl.22, ap.2,  către Moroşan Radu Stelian în vederea  construirii unui balcon, în extinderea apartamentului proprietate personală.

        Art. 2 Durata concesiunii se stabileşte la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

      Art. 3 Se însuşeşte nivelul redevenţei  stabilit conform raportului de evaluare la 35 euro /mp,  cu plata  integral în momentul încheierii contractului de concesiune.

      Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 73