ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea tarifelor la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile  din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" şi alin. (6) lit.”a”pct.14 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2  Cu data prezentei hotărâri, se abroga HCL nr.144/2006.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 75