ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) al Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.a”, precum şi art.45 alin. 2 precum şi art. 115alin. 1 lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009, aprobat prin HCL nr.60/31.03.2009, conform influenţelor prezentate în anexa 1 la prezenta hotărâre.

         Art. 2 Lista de investiţii pentru anul 2009 se modifică în mod corespunzător, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

         Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 76