ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea şi completarea HCL nr. 80/30.07.2008 privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere

pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin.(4) lit.,,e” precum şi art.55 alin. (9),  art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se modifică şi se completează art. 1 al HCL nr. 80/30.07.2008 privind componenţa Comisiei  de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă, după cum urmează:

          Primar – Ioan Moraru - preşedintele comisiei

          Viceprimar –Mircea Filaret Rusu-membru titular

          Secretar –Vlasa Petronela -membru titular

          Consilier local Alexievici Petrică-membru titular

          Consilier local  Romanică Tirel -membru titular

          Consilier local  Chiruţă Vasile- membru titular

          Consilier local Postelnicu Tinel -membru titular         

Secretar comisie- Felicia Mezdrea- jurist consiliul local

          Consilier local Mironescu Vasile -membru supleant

          Consilier local   Pindelea Grigore-membru supleant

          Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 80/30.07.2008 rămân neschimbate.

            Art. 3 Primarul municipiului şi Comisia mai sus nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 77