ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 privind modificarea şi completarea HCL nr. 110/2008 privind constituirea unei Comisii de analiză a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuinţe proprietate personală

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  În conformitate cu prevederile OUG nr.51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală şi prevederile Ordinului nr.166/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifică şi se completează comisia de analiză  a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuinţe proprietate personală, care va avea următoarea componenţă:

a)Preşedinte- Primar Ioan Moraru                                b) Consilier local – Chiruţă Ionuţ

c)  Consilier local –  Chiruţă Vasile                                d) Consilier local – Apostoaie Emil

e) Secretar comisie- Negulescu Anca- consilier CIC

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 110/28.08.2008 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul municipiului şi Comisia mai sus nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 78