ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 189/18.12.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Conform prevederilor art. 145 alin.(6) din Legea nr. 84/1995 a învăţământului, republicată;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”pct.1, art.115 alin. 1 lit. ,,bprecum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifică şi se completează HCL nr. 189/2008  privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei, după cum urmează:

a) Boca Roman- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1

b) Mironescu Vasile- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2

c) Romanică Tirel- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4

d) Cheşa Elena- consilier local,Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

e) Cojocaru Nicuşor- consilier local,Grădiniţa cu program normal nr. 4

f) Proboteanu Constantin- consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

g) Buzilă Gheorghe- consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

Art. 2  Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 189/2008 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 79