ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru adăpostirea victimelor violenţei în  familie Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi HG nr. 686/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie ;

          În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d”şi alin.(6) lit“a” pct.1, 2, precum şi art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 rep.-a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru adăpostirea victimelor violenţei în  familie Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre.   

          Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia de asistenţă socială şi DSIE  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 8