ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a 5700 mp teren situat in str. Unirii în vederea construirii unui centru comercial

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu dispoziţiile art. 4 si art. 5 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi HCL nr. 39/26.02.2009 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 5700 mp teren situate în str. Unirii nr. 66-78 în vederea construirii unui centru commercial;

        În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1. Se aprobă documentaţia de licitaţie în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a 5700 mp teren situat in str. Unirii66-78 pentru construirea unui centru comercial, conform anexei la prezenta hotărâre.

      Art.2. Imobilul  teren de constructii – având datele de identificare cadastrală după cum urmează:

-         a) 468 mp PT 5306,  din  CF nr. 30764 .

-         b) 2732 mp parte din PT 30485, din CF 30485

-         c) 2500 mp parte din PT 5307, din CF 30782

este proprietate privată a municipiului Vatra Dornei, se află în circuitul civil, fiind destinat valorificării prin licitaţie publică, conform prevederilor legale în vigoare.

    Art.3. Preţul de pornire la licitaţie,  este de 40 euro/mp, preţ stabilit conform HCL nr. 126/2008, cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire.

     Art.4  Primarul Municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 80