ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile  din HG nr.462/2006 republicată  pentru aprobarea programului "Termoficare 2006 – 2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, HCL 170/31.12.2006 privind aprobarea strategiei de alimentare cu energie termică în municipiul Vatra Dornei precum şi ale Legii nr. 273/2006- privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit.“e”, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 –republicată a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1 Se stabileşte ca  zonă unitară de încălzire întreg arealul  municipiului Vatra Dornei.                  

      Art. Primarul municipiului, prin DSIE   va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

30.04.2009

NR. 81