ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă în data de 13 mai 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Studiul de fezabilitate elaborat de SC Bucovina Ecotermgaz SA, aprobat prin HCL nr. 83/2009 ;

În conformitate cu prevederile art. 282 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, republicată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 36 lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”eşi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

    Art. 1 Se aprobă înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava.

    Art. 2.1.  Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuţie a gazelor naturale în municipiul Vatra Dornei.

    Art. 2.2. Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale a terenurilor necesare organizării de şantier, pe durata realizării investiţiei şi a terenurilor necesare pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, întreţinere şi reparaţii a obiectivelor aferente sistemului de distribuţie, în municipiul Vatra Dornei, cu titlu gratuit.

     Art. 2.3 Terenurile necesare acestei investiţii aparţin de drept domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei şi vor fi puse la dispoziţia concesionarului pe toată durata concesiunii,  de către Consiliul local, cu titlu gratuit.

     Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează domnul Ioan Moraru,  primar al municipiului Vatra Dornei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NICUŞOR COJOCARU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

13.05.2009

NR. 84