ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii   studiului de fezabilitate pentru proiectul ,, Extinderea şi modernizarea domeniului schiabil în  Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă în data de 3 iunie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate pentru proiectul

 ,, Extinderea şi modernizarea domeniului schiabil în  Vatra Dornei”.

     Art. 2    Sumele necesare întocmirii documentaţiei prevăzute la  art. 1 vor fi suportate de la bugetul local şi surse atrase legal constituite.

     Art. 3 Primarul municipiului, prin DSIE şi serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

3.06.2009

NR. 86