ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  Adaptarea unui cazan recuperator cu ardere suplimentară din centrala de cogenerare la funcţionarea cu combustibil lichid

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă în data de 3 iunie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnici şi economici pentru proiectul Adaptarea unui cazan recuperator cu ardere suplimentară din centrala de cogenerare la funcţionarea cu combustibil lichid”,  conform anexei la prezenta hotărâre.

          Art.2 Primarul municipiului, prin  DSIE  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

3.06.2009

NR. 88