ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 privind stabilirea componenţei Comisiei de vânzare prin licitaţie publică  

a terenurilor proprietate privată a  municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă în data de 3 iunie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,b” precum şi art.55 alin. (9),  art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se  aprobă  componenţa Comisiei  de vânzare prin licitaţie publică 

a terenurilor proprietate privată a  municipiului Vatra Dornei , după cum urmează:

            Preşedinte  comisie- Albei Rodica- şef serviciu DSIE

            Membri:

            Petronela Vlasa- secretar- membru titular

            Cristina Lostun – consilier serv. Urbanism- membru titular

            Viceprimar  Mircea Rusu -membru titular

            Consilier local  Ilie Boncheş -membru titular

            Consilier local Roman Boca- membru titular

            Consilier local Petrică Alexievici -membru titular         

Secretar comisie- Zamfira Gligor Hopulele- serviciul urbanism

          Consilier local Vasile Chiruţă -membru supleant

          Consilier local  Emil Apostoaie -membru supleant

 

                            Art. 2 Primarul municipiului, prin Comisia nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

3.06.2009

NR. 89