ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la HCL nr. 196/2008 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă completarea anexei la HCL nr. 196/2008 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.
Art. 2 – Primarul municipiului,  prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                             IORDACHE GHEORGHE                              Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 9