ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind alocarea sumei de 3500 lei pentru Liceul teoretic ,,Ion Luca” în vederea editării unui volum de versuri create de elevi

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă în data de 3 iunie 2009

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.1,  4, 5 precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

    Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 3500 lei pentru Liceul teoretic ,,Ion Luca” în vederea editării unui volum de versuri create de elevi

   Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

    Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

3.06.2009

NR. 90