ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 33/30.03.2006 şi înlocuirea reprezentantului Municipiului Vatra Dornei în

Adunarea Generală a Acţionarilor la SCBucovina Ecotermgaz SA

Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă în data 3 iunie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006- privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare şi a art.125 alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “d” alin. (6) lit. a, pct 14 precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –republicată  a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art. 1  Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.33/30.03.2006 în sensul că se înlocuieşte  domnul consilier local Postelnicu Petrică Tinel cu domnul consilier local Romanică Tirel, ca reprezentant al Municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acţionarilor  Societăţii Comerciale ”Bucovina Ecotermgaz” S.A. Suceava.

          Art. 2 Persoana nominalizată la art.1 , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

               

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

3.06.2009

NR. 92