ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinara în data de 18 iunie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale precum şi ale  adresei DGFP Suceava nr. 13335/12.06.2009;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE: 

          Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009, aprobat prin HCL nr.60/31.03.2009, rectificat prin HCL nr. 76/30.04.2009, HCL nr. 82/13.05.2009 şi HCL nr. 85/20.05.2009, şi HCL nr. 91/3.06.2009, conform influenţelor prezentate în anexa  la prezenta hotărâre.        

        Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

18.06.2009

NR. 93