ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 1/2007 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a Primăriei municipiului Vatra Dornei

 

 

            Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 18 iunie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederile OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale precum şi ale HG nr. 56/2009 –normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008, HG nr. 1567/2008 privind aprobarea listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria municipiului Bucureşti, precum şi a criteriilor care stau la baza acestui transfer precum  şi a protocolului nr. 11554/19.05.2009 încheiat cu DSP-Suceava;          

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „a" şi alin. (3) lit.”b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă completarea HCL nr. 1/2007 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a Primăriei municipiului Vatra Dornei cu un număr de 8 angajaţi, personal contractual, conform protocolului nr. 11.554/19.05.2009 încheiat cu Direcţia de sănătate publică Suceava, anexă la prezenta hotărâre.

            Art. 2 Statul de funcţii aprobat prin HCL nr.1/2007 se modifică corespunzător.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Resurse Umane şi serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.06.2009

NR. 94