ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare în vederea deplasării  delegaţiei municipiului Vatra Dornei la sărbătoarea anuală a oraşului Kozieglowy –Polonia 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă deplasarea unei delegaţii a  municipiului Vatra Dornei, pentru documentare şi  schimb de experienţă, la sărbătoarea anuală a oraşului  Kozieglowy –Polonia în perioada 22-28 iulie 2009.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 25.000 lei pentru cheltuieli de deplasare. 

Art. 3 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul municipiului, prin serviciul buget contabilitate şi Casa de cultură va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.06.2009

NR. 96