ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea alocării sumei de 2500 lei,pentru organizarea şi desfăşurarea taberei de pictură “Prisma”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se  aprobă parteneriatul  cu Asociaţia de artă Nicolae Tonitza”-Suceava, în vederea organizării Taberei de picturăPrisma”.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 2500 lei,  în vederea organizării  Taberei de pictură ,, Prisma”, reprezentând cheltuieli de masă şi cazare pentru artişti.

Art. 3  Suma alocată conform art.2 va fi suportată din bugetul local şi va fi decontată pe baza documentelor justificative.

Art.4 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate şi Casa de Cultură, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.06.2009

NR. 98