ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata contribuţiei băneşti pentru Cantina de ajutor social a unor persoane vârstnice şi cu situaţie materială precară

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2009

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  

        Conform prevederilor   din Legea nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” , alin.(6) lit. a pct.16 precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă scutirea de la plata contribuţiei băneşti  de 30% din venitul net lunar pentru Cantina de ajutor social a unor persoane în vârstă şi cu o situaţie materială precară , conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

    Art. 2 Primarul municipiului, prin serviciul buget-contabilitate, asistenţă socială  şi Cantina de ajutor social va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MIRCEA RUSU

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.06.2009

NR. 99